101422 TRINITY CATHOLIC SENIOR NIGHT110122 TRINITY CATHOLIC VB REGIONAL